Naam:

 

Stichting Fontane

Plaats van vestiging:

 

Gem. Hellendoorn

Belastingnummer:

 

8160.62.985

KvK Rivierenland:

 

11051142

Contactadres:

 

Oprichtingsgegevens:

 

 

 

 

 

Bestuur:

 

 

De Ruyterweg 6, 7441 HXNIJVERDAL; ( 0548 654 744

 

De Stichting werd opgericht bij een op 10 april 2001 verleden notariŽle akte.

De statuten van de Stichting zijn voor het laatst geheel opnieuw vastgesteld bij een op 27 november 2014 verleden notariŽle akte.

 

De Stichting werd opgericht door mevrouw dr. L. Hemmes (*21-03-1921 Ė Ü21-11-2015) die, na de oprichting, tweemaal een financiŽle schenking heeft gedaan ter realisering van het doel van de Stichting.

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf natuurlijke personen.

Eťn bestuurder wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit, gevestigd te Amsterdam, uit haar midden.

De overige bestuurders worden benoemd door het bestuur.

 

Bestuurssamenstelling

Dhr.mr. E.Postmus, voorzitter;

Dhr.H.H.Klinkvis, secretaris

Dhr.ir. H.H.de Vries, penningmeester;

Dhr.J.Schilthuis, lid.

 

Beleidsplan:

 

Voor het geldende beleidsplan klik hier

Beloningsbeleid:

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.

Doelstelling:

 

a)    Het sponsoren van personen uit de derde wereld, die al dan niet in Nederland een studie wensen te volgen ter verkrijging van een mastertitel aan een universiteit en daartoe de middelen missen, onder de voorwaarde dat zij nadien terugkeren naar het land van herkomst teneinde in eigen land hun kennis uit te dragen;

b)    Het sponsoren van instellingen, die het mogelijk maken dat personen in de derde wereld een voortgezette opleiding volgen;

c)    Het beheer, onderhoud en exploitatie van ďLa TournesolĒ, CerÁay, Ligueil, Frankrijk, als studie- en rusthuis voor Doopsgezinde predikanten van het kerkgenootschap de Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS) te Amsterdam, met dien verstande dat de Stichting eerst aan dit onderdeel van haar doelstelling gevolg zal kunnen geven zodra zij beschikt over het volle eigendom van La Tournesol, waarvan zij ten tijde van het passeren van deze akte van statutenwijziging alleen bloot eigenares is; en

d)    Al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

-      Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.

-      De Stichting beoogt het algemeen nut.

-      De Stichting heeft geen winstoogmerk.

-      De Stichting is ANBI-erkend, te rekenen vanaf 01-01-2015

 

Verslag uitgeoefende activiteiten (2014)

 

Voor een samengevat jaarverslag klik hier

FinanciŽle verantwoording:

Voor het financiŽle overzicht klik hier