-††††† Doelstelling en het actuele beleid

†††††† De doelstelling is om de door de oprichtster van de Stichting, mevrouw dr. Louise Hemmes, aan de Stichting geschonken financiŽle middelen in de vorm van een beurs (donatie) uit te keren aan;

†††††† 1.††† personen uit de derde wereld, die in Nederland een studie wensen te volgen, alsmede aan

†††††† 2.††† instellingen, die het mogelijk maken dat personen in de derde wereld een voortgezette opleiding volgen.

†††††† Bij het doen van dergelijke uitkeringen is het beleid om daarvoor per geval geen hoger bedrag toe te kennen dan Ä 3.000,00. Het bestuur hoopt, gelet op de omvang van het vermogen van de Stichting, gedurende een periode van 10 tot 15 jaar uitvoering te kunnen geven aan deze doelstelling, waarna het vermogen van de Stichting tot nihil zal zijn teruggebracht.

†††††† Pas als het levenslang recht van gebruik van de aan de Stichting in Frankrijk in eigendom toebehorende woning "La Tournesole" - dat toekomt aan mevrouw Hemmes (die op grond van de voorwaarden en bepalingen, waaronder het gebruiksrecht door haar is voorbehouden gedurende het bestaan van dit gebruiksrecht ook het onderhoud voor haar rekening dient te nemen) - is komen te vervallen zal het bestuur ten aanzien van dit woonhuis beleid ontwikkelen.

 

-††††† Werkzaamheden van de instelling

†††††† Het bestuur legt contacten met instellingen, die internationaal actief zijn op het werkgebied van de Stichting en overlegt met hen op welke wijze zij rechtstreeks ofwel indirect met financiŽle donaties van de Stichting personen of instellingen, die actief zijn op het gebied van sponsoren van personen uit de derde wereld die een nadere studie wensen te volgen, financieel kunnen ondersteunen (sponsoren).

†††††† Wanneer de Stichting individuele aanvragen voor sponsoring ontvangt zal de Stichting daartoe pas overgaan na zorgvuldige screening van een schriftelijke aanvraag van de desbetreffende persoon aan de hand van een speciaal voor dat doel ontwikkeld gedetailleerd aanvraagformulier.

 

-††††† Wijze waarop de instelling fondsen wil werven

†††††† Afgezien van de door de oprichtster, mevrouw Hemmes, aan de Stichting ter beschikking gestelde financiŽle middelen vindt verder geen actieve fondswerving plaats.

 

-††††† Wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal beheren

†††††† De financiŽle middelen van de Stichting worden in principe op een spaarrekening bij een door de Nederlandsche Bank toegelaten Nederlandse bank aangehouden. Onder omstandigheden kan het bestuur besluiten om een beperkt deel te beleggen. Een dergelijke belegging dient plaats te vinden bij een eveneens door de Nederlandsche Bank toegelaten Nederlandse bank of bij een door de AFM toegelaten vermogensbeheerder, aan de hand van een defensief beleggingsprofiel.

 

-††††† Wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal besteden

†††††† Het gehele aan de Stichting toebehorende vermogen zal worden besteed aan de doelstelling van de Stichting, behoudens de kosten van beheer.

†††††† Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij de kosten, waaronder de reiskosten, die zij in de uitoefening van hun functie maken declareren.