JAARVERSLAG 2014 VAN DE STICHTING FONTANE

GEVESTIGD TE HELLENDOORN (Rsin nr. 816062985, KvK nr. 11051142)

 

Het bestuur van de stichting heeft in het jaar 2014 drie keer vergaderd, van welke vergaderingen notulen zijn gehouden, terwijl daarnaast een overleg heeft plaatsgevonden met de voorzitter van de Stichting Doopsgezind Wereldwerk.

Dit laatste overleg diende er toe om te onderzoeken in hoeverre de Stichting Doopsgezind Wereldwerk de Stichting Fontane behulpzaam zou kunnen zijn bij de uitvoering van (één van) haar doelstellingen.

Uitvloeisel van dit overleg was een door de Stichting Fontane in de loop van de maand december 2014 aan de Stichting Doopsgezind Wereldwerk verrichte schenking ten bedrage van € 6.000,00, welk bedrag gelijkelijk is verdeeld onder het Scholarship Fund en het Anne Zernike Fund.

 

Het jaar 2014 heeft geheel in het teken gestaan van een herleving van de activiteiten van de Stichting Fontane. Na een bestuurscrisis gedurende de jaren 2009 - 2013, welke bestuurscrisis werd beëindigd door een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, kon het bestuur onder leiding van een (nieuwe) voorzitter zich wederom geheel wijden aan zijn bestuurstaken ter bereiking van de doelstelling van de stichting. Daarom kon het bestuur ook weer voor het eerst na de bestuurscrisis bij wijze van schenking een sponsorbijdrage doen ter grootte van € 6.000,00 (zie hiervoor).

 

Mede ten gevolge van voormelde bestuurscrisis heeft de Inspecteur van de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch op 16 december 2011 de ANBI-status met terugwerkende kracht naar de eerste datum van toekenning, te weten 18 december 2001 ingetrokken. De intrekking van de ANBI-status had tot gevolg dat de Stichting Fontane in de loop van het jaar 2014 een navorderings-aanslag recht van schenking voor een bedrag van € 76.426,00 ontving, alsmede een aanslag recht van schenking voor een bedrag van € 160.334,00.

Tegen deze aanslagen is bezwaar aangetekend, welke bezwaren uiteindelijk in januari 2015 en in september 2014 zijn gehonoreerd, zodat de stichting daarna daadwerkelijk met een schone lei aan de slag kon ter realisatie van haar doelstelling.

 

De stichting is steeds als ANBI werkzaam geweest en wenst daarom ook de formele ANBI-status wederom te verkrijgen, waarvoor in de loop van het jaar 2015 bij de Belastingdienst een aanvraag zal worden ingediend. Vooruitlopende op deze aanvraag heeft het bestuur van de stichting in zijn vergadering van 30 oktober 2014 besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en deze in overeenstemming te brengen met de wettelijke voorwaarden, die krachtens de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 van toepassing zijn op ANBI’s.

De desbetreffende notariële akte, waarbij de statuten algeheel werden gewijzigd, werd op 27 november 2014 gepasseerd.

 

 

Per 31 december 2014 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 147.969,99 exclusief het bloot eigendom van het door de oprichtster aan de stichting overgedragen woonhuis met aanhorigheden te Cerçay (Frankrijk).

 

Het bestuur van de stichting is per 31 december 2014 onveranderd samengesteld als volgt:

Voorzitter

E. Postmus

Secretaris-penningmeester

H.H. de Vries

Bestuurslid

J. Schilthuis

 

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed (artikel 3, lid 5, van de statuten van de stichting).

 

=================